لاستيک ماکسس - توليد شده در تايوان و تايلند
            مشاوره     تهران : 5270   230  909   شهرستان : 8 5 8 70 90990    

  
MA  S1
در حال بازسازي ميباشد
MA P1
سايز
شاخص بار و سرعت
175/60/13
77  H
185/70/13

MA P2
سايز
شاخص بار و سرعت
175/60/13
185/65/14

205/60/14

MA  E1
سايز
شاخص بار و سرعت
175/60/13

سايز
شاخص بار و سرعت

MA 202
سايز
شاخص بار و سرعت
205/60/15

UA 603
سايز
شاخص بار و سرعت
205/60/15

سايز
شاخص بار و سرعت
31*10*15

AT  980
سايز
شاخص بار و سرعت
225/70/16

HT 770
MA S1
سايز
شاخص بار و سرعت
225/55/17
101W  XL

M  35