هوالرزاق
شرکت مدني سرمايه گذاري رهگشا
پرداخت سرمايه جهت خريد انواع خودروهاي داخلي - وارداتي

به منظور جلب اعتماد سرمايه پذيران  سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي بنام ايشان منتقل ميگردد و سپس به جهت تضمين بازپرداخت سرمايه سند در رهن سرمايه گذار مي ماند