بعنوان نمونه   18/65/265
18=اندازه رينگ (به اینچ )
65=نسبت پهنا به ارتفاع تایر
265 =پهناي تاير به ميليمتر

مرحله اول  
ابتدا  اندازه رينگ  را  که اينچ ميباشد تبديل به سانتي متر نماييم    
           18 * 25 = 450                       450 * 10% = 45 Cm    


مرحله دوم  
براي بدست آودن فاق که همان  اندازه قد تاير تا لبه رينگ مي باشد بطريق زير عمل مينماييم 
265 * 65% = 172          172 * 2 =344  mm           344 * 10% =34.4 Cm 


مرحله سوم  
جمع ارقام بدست آمده دو مرحله فوق ارتفاع تاير از سطح زمين به سانتيمتر ميباشد
34.4 + 45 = 79.4 Cm