تاريخچه لاستيک    
Rubber History
page 2
روش توليد لاستيک سنتزي
·         روش امولسيون سرد 
بسپاري در يک امولسيون در دماي 5 درجه سانتيگراد و به مدت 8 تا 12 ساعت انجام مي‌گيرد. اين عمل اغلب در يک مجموعه واکنشگاه انجام مي‌گيرد. واکنش در 60 تا 75 درصد تبديل خاتمه مي‌يابد. امولسيون به صورت شيرابه در مخازن ذخيره انبار و براي رسيدن به نوع لاستيک مورد نظر با دستور کار مناسبي مخلوط مي‌شود. مخلوط ابتدا منعقد ، سپس کاملا شستشو و پيش از عمليات خشکاندن آبگيري مي‌شود. به عمده لاستيکهاي SBR پيش از وولکانش روغن زده مي‌شود. نرم شدن لاستيک با روغن با اضافه کردن دوده جبران مي‌شود.
·         روش محلول
در اين نوع بسپارش ، کنترل بيشتري بر ساختار فضايي بسپار حاصل و طبعا خواص فيزيکي آن وجود دارد. توزيع واحدهاي استيرن در طلوع زنجير اتفاقي است. اين بسپارش نسبت به بسپارش امولسيوني ، مقاومت سايشي و خستگي بهتر ، جهندگي بالاتر و گرما اندوزي کمتر دارد.
·         .در شرايط ويژه بسپارش ، همبسپارهاي دسته‌اي استيرن و بوتا‌دي‌ان را مي‌توان توليد کرد. اين بسپارها گرما نرم‌اند و براي اينکه مفيد باشند به وولکانشي نيازي ندارند.
نکات قابل توجه در توليد لاستيک سنتزي
·         بازيابي تکپار
کيفيت لاستيک و سرعت واکنش هر دو با پيشرفت بسپارتي کاهش مي يابند، به همين علت رسم بر اين است که واکنش پيش از تبديل کامل متوقف شود. بازيابي تکپار واکنش نکرده و تخليص ، مرحله ضروري در واحد صنعتي توليد لاستيک سنتزي است. روشهاي بازيابي از طريق عريانسازي با بخار شيرابه‌ها يا تقطير از سيستم حلال بکار گرفته مي‌شود.
·        انعقاد و خشکاندن
فرايند تکميل معمولا رسوب دهي لاستيک از امولسيون شيرابه يا از محلول حلال در شکل تکه‌اي است، پس از آن لاستيک خشک و به شکل عدل متراکم مي‌شود.
بسته بندي لاستيک
بسته بندي لاستيک‌هاي سنتزي مهم است چون بر طرف کردن مشکلاتي از قبيل چسبندگي به کيسه بسته بندي و آلودگي ناشي از حفاظت ناکافي گاهي امکان‌پذير است و برخي لاستيکها بدليل جريان يافتن شکل خود را از دست مي‌دهند.
              منبع :گروه تحقيقات صنايع لاستيک